RegistracePřihlášení

Pracovní doba e-shopu:   Po - St 09:00 - 16:00   Čt - Pá 9:00 - 14:00  


info@jobprotectstore.cz

Hotline: +420 604 530 093

NÁKUPNÍ KOŠÍK
 
košík je prázdný
 

Obchodní podmínky prestige-obuv

 

 

Obchodní podmínky www.prestige-obuv.eu

E-SHOP: www.prestige-obuv.eu  je  součástí sítě obchodů www.jobprotectstore.cz .

Vážení zákazníci,

velice si vážíme vaší důvěry, že nakupujete zboží z naší sítě internetových obchodů jobprotectstore.cz  a věříme, že budete s našimi službami plně spokojeni. V následujících řádcích se dozvíte podrobnosti o našich Obchodních podmínkách.

I. Úvodní ustanovení

Pavel Hyžák
Lidečko 412, Lidečko 756 15        
IČ: 452 269 71
DIČ: CZ7110125869
Fakturační adresa je totožná s výše uvedenou adresou Provozovatele.

Podnikatel evidován v ŽR pod ID RZP: 1123066

 

Korespondenční adresa - adresa prodejny:
Pavel Hyžák
Svárov 681   
755 01 Vsetín

Pro České zákazníky v CZK:

Bankovní spojení pro platby v CZK: 2200956022/2010       vedený u Fio banky, a.s.
IBAN:                                                CZ5220100000002200956022     
SWIFT KOD:                                     FIOBCZPPXXX

Pro Slovenské zákazníky v EUR:

Bankovní spojení pro platby v EUR:    2301425888 / 2010      vedený u Fio banky, a.s.

IBAN:                                                    CZ5320100000002301425888

SWIFT KOD:                                         FIOBCZPPXXX

 

I.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.prestige-obuv.eu,  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

 

I.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku"). Obchodní podmínky tedy dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.prestige-obuv.eu  (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (pozn. podnikatel - blíže viz ust. § 420 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů).

 I.3 Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny a vznikají v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník") a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb., dále jen „zákon o ochraně spotřebitele"), oba zákony ve znění pozdějších předpisů.

 I.4 Kupující bere na vědomí, že veškeré informace mimo vložených výrobků, obsažené na stránkách http://www.prestige-obuv.eu  včetně designu stránek tvoří know-how společnosti, jež je duševním vlastnictvím provozovatele. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, ani jinak distribuovat.

I.5 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.

I.6 Smlouva je uzavřena až po potvrzení /akceptaci/ objednávky kupujícího prodávajícím. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

I.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, www.coi.cz.

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1 Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

II.2 Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o tomto zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.3 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží,
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka").

II.4 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka").

II.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).

II.6 Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. Této povinnosti je zbaven v případě vyprodání zásob, o čem bude kupující informován.

II.7 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

II.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny zboží.

II.9 Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit             e-mailem na adrese: info@jobprotectstore.cz, či telefonicky v pracovní době od 9.00 - 16.00 hod. PO-PA na tel. čísle +420 604 53 00 93. Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

II.10 V případě, že kupující zruší objednávku:
a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

II.11 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

III. Cena za zboží a platební podmínky

III.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


III.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

III.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu; to se nevztahuje na případy, kdy kupující sám zvolí úhradu kupní ceny předem.

III.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy (jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit). V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 kalendářních dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

III.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

III.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

III.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

IV.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne prodávající s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

IV.2 Kupující - spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta14-ti dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

IV.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@jobprotectstore.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. V případě takového odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

IV.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Formulář umístěn v sekci ke stažení - zde


IV.5

 

Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, neznečištěné, nepoškozené, nepoužité, neopotřebované, nespotřebované a v původním obalu jinak vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, kterou je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat pro seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, obdobně jako při prodeji zboží v obchodě), a v důsledku toho dojde ke snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu rozdílu mezi původní a sníženou hodnotou zboží.

Obal nesmí být poničený, popsaný, polepený, deformovaný nebo jinak znehodnocený. Pokud není zboží vráceno kompletní včetně originálního obalu, není možné toto zboží znovu zařadit do prodeje a  v takovém případě má prodávající narok na náhradu škody, která mu vznikne se znovu uvedením zboží do prodeje.   IV.6 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud nelze vrátit stejným způsobem a kupující s tímto souhlasil a pokud prodávajícímu tímto nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na vlastní náklady.

IV.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

IV.9 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

IV.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Přeprava a dodání zboží

V.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního (zvláštního) požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné  náklady  spojené s tímto způsobem dopravy.

V.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující také právo od smlouvy odstoupit.

V.3 V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu) neuhradí, může být objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. V případě osobního odběru a platbě v hotovosti v místě podnikání prodávajícího činí tato lhůta 7 kalendářních dnů. V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

V.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné také co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

V.6 Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky.

VI. Platební a dodací podmínky

VI.1 Zboží odesílá prodávající obvykle do 1-5 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude prodávající kupujícího včas informovat.

VI.2 Balné je pro všechny zásilky zdarma!

VI.3 Přehled dodacích a platebních způsobů:

Spediční službou (cena 89Kč s DPH)

Českou poštou Balík do ruky (cena 89Kč) doporučujeme

Českou poštou - Balík na poštu (cena 99Kč)

 

Českou poštouDrobná zásilka (cena 49Kč)

 

 

 

 

VII. Práva z vadného plnění

VII.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem (a to zejména jeho ust. §1914 - §1925, § 2099 - §2117, § 2161 - § 2174).

VII.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

VII.3 Prodávající plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

VII.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII.5 Ustanovení uvedená v předchozím článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.6  Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy


VII.7 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

VII.8 Je-li vadné plnění podst

 
 
 

Přihlaste se k odběru newsletteru

a už nikdy Vám neunikde žádná kolekce nebo slevová akce.
Navíc Vám budeme posílat i zajímavé slevové kódy.
P.S.: Taky nesnášíme spam, tak nemusíte mít strach :)

 
 

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

_

VŠE O NÁKUPU

Doprava
Obchodní podmínky

Jak nakupovat ?

Reklamační řád

Tabulka velikostí

 

PRODEJNA

Otevírací doba
Mapa kudy k nám
Kontakty

O nás

 

OSTATNÍ

Ke stažení

 

________